E-Z@M – Z pasją o przetargach

Podmiotowe środki dowodowe – kiedy trzeba, a kiedy można ich wymagać – ściąga

Zobacz naszą ściągę, dzięki której szybko sprawdzisz kiedy musisz, a kiedy możesz wymagać podmiotowych środków dowodowych.

Kiedy zamawiający ma obowiązek, a kiedy możliwość żądania podmiotowych środków dowodowych?

Obowiązek
– ŻĄDA

Uprawnienie
– MOŻE ŻĄDAĆ

Rodzaj postępowania

na potwierdzenie:

  • braku podstaw wykluczenia

na potwierdzenie:

  • spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
  • kryteriów selekcji

Postępowanie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

(art. 124 pkt 1 i 2 Pzp)

 

na potwierdzenie:

  • braku podstaw wykluczenia
  • spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
  • kryteriów selekcji

Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych

(art. 273 ust.1 Pzp)

Kiedy nie wzywa się do złożenia  podmiotowych środków dowodowych?

Przesłanka wyłączająca wezwanie

Rodzaj postępowania

Jeżeli PŚD można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

  • a wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych PŚD

Postępowanie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

(art. 127 ust.1 pkt 1 Pzp)

 

Jeżeli PŚD jest oświadczeniem, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1

Postępowanie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

(art. 127 ust.1 pkt 2 Pzp)

 

Jeżeli zamawiający posiada PŚD,

a wykonawca wskaże PŚD oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Postępowanie o wartości przekraczającej progi unijne

(art. 127 ust. 2 Pzp)

 

Autor:

Martyna Lubieniecka – Radca prawny w dużej firmie budowlanej

mob. +48 609 286 519

m.lubieniecka@e-zam.pl