E-Z@M – Z pasją o przetargach

NOWE PZP – Przepisy przejściowe – ściąga!

#Jesteście pewni, że wiecie jakie przepisy musicie stosować?#

Przepisy przejściowe

ściąga z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020)

 

Podpowiadamy w naszej tabelce –

wystarczy wydrukować 😉 i powiesić w widocznym miejscu 😊

LEGENDA:

Stara ustawa – ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Stare przepisy – przepisy wskazane w starej ustawie

Nowa ustawa – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.)

Nowe przepisy – przepisy wskazane w nowej ustawie

Postępowania i konkursy

Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2021 r. (Postępowania „stare”) stosuje się przepisy dotychczasowe.

stosuje się przepisy dotychczasowe (Przepisy „STARE”) _

Art. 90 ust.1

Konkursy rozpoczęte i niezakończone (Konkursy „stare”) przed dniem 1 stycznia 2021 r.

stosuje się przepisy dotychczasowe (Przepisy „STARE”)

Art. 90 ust.2

Umowy oraz umowy ramowe

Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz Umowy ramowe  zawarte:

1) przed dniem 1 stycznia 2021 r.,

2) po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. (postępowania „stare” )

 

stosuje się przepisy dotychczasowe (Przepisy „STARE”)

 

Art. 91 ust. 1

Udzielenie zamówień na podstawie umów ramowych

Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej, zawartej:

1) przed dniem 1 stycznia 2021 r.,

2) po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

(„stara” umowa ramowa , postępowania „stare”)

 

stosuje się przepisy dotychczasowe (Przepisy „STARE”)

 

Art. 91 ust.2

Do dynamicznego systemu zakupów, ustanowionego przed dniem 1 stycznia 2021 r.

stosuje się przepisy dotychczasowe (Przepisy „STARE”)

art. 91 ust.3

Postępowania wszczęte na nowej ustawie, ale w konsekwencji starych postępowań

Postępowania wszczęte po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie nowej ustawy, w następstwie postępowań lub konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie starej ustawy zamawiający może udzielić zamówienia innego niż zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie:

1) negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 starej ustawy lub na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 starej ustawy,

2) negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 starej ustawy  ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

3) negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 starej ustawy, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;

4) zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 starej ustawy, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

5) zamówienia z wolnej ręki, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 starej ustawy, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

Art. 91 ust.4

Postępowanie odwoławcze 

Do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w starej ustawie wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe

stosuje się przepisy dotychczasowe (Przepisy „STARE”)

Art. 92 ust.1

Uwaga!!!

Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w starej ustawie wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

stosuje się przepisy NOWEJ ustawy

art. 92 ust.2

Komentarz: Nawet jeśli mamy do czynienia ze „starymi” postępowaniami to i tak stosujemy NOWE PRZEPISY dotyczące postępowań odwoławczych, jeżeli odwołanie wniesiono po 1 stycznia 2021 r.

Mediacja

Zamówienia publiczne udzielone:

1) przed dniem 1 stycznia 2021 r.,

2) po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

-zamawiającemu oraz wykonawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o prowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu, o którym mowa w art. 591 ust. 1 nowej ustawy, jeżeli do dnia złożenia wniosku nie wnieśli powództwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

Art. 93

Kontrola

Do kontroli udzielania zamówień publicznych wszczętych na podstawie starej ustawy i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe

stosuje się przepisy dotychczasowe (Przepisy „STARE”)

Art. 94

Autor:

Martyna Lubieniecka – Radca prawny w dużej firmie budowlanej

mob. +48 609 286 519

m.lubieniecka@e-zam.pl