E-Z@M – Z pasją o przetargach

STARE POSTĘPOWANIA – NOWE PRZEPISY ODWOŁAWCZE

e-zam-odwolania

Przepisy właściwe do wnoszenia odwołań w postępowaniach „krajowych” po 1 stycznia 2021r. 

Pamiętacie, że zgodnie ze starym Pzp (art. 180 ust. 2) jeśli wartość zamówienia była mniejsza niż progi unijne, to odwołanie przysługiwało tylko wobec określonych czynności:

  1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  2. określenia warunków udziału w postępowaniu;
  3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  4. odrzucenia oferty odwołującego;
  5. opisu przedmiotu zamówienia;
  6. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych nie ma rozróżnienia co do możliwości wniesienia odwołania w postępowaniach poniżej i powyżej progów.

 

Przepis art. 513 stanowi, iż

Odwołanie przysługuje na:

  1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

            Zestawmy oba te przepisy z przepisami przejściowymi, w tym w szczególności z przepisem art. 92 ust.2 , który stanowi, iż do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

W myśl tego przepisu nawet jeśli mamy do czynienia ze „starymi” postępowaniami to i tak stosujemy nowe przepisy  dotyczące postępowań odwoławczych.

Czy zatem jeśli będziemy mieć do czynienia z postępowaniem wszczętym na podstawie starej ustawy, to przysługuje nam odwołanie na wszystkie czynności Zamawiającego, a nie tylko na określone zgodnie z art. 180 ust.2 starego Pzp?

Jaka jest Wasza opinia? Jesteśmy bardzo ciekawi 😊 – zapraszamy do dyskusji

Piszcie w komentarzach lub komentujcie post na naszym profilu na FB.

Autor:

Martyna Lubieniecka – Radca prawny w dużej firmie budowlanej

mob. +48 609 286 519

m.lubieniecka@e-zam.pl