E-Z@M – Z pasją o przetargach

Nowe Pzp – Zmiany w podstawach wykluczenia

podstawy wykluczenia Pzp

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszym wpisem, w którym w kilku punktach przedstawimy najważniejsze zmiany w nowym Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia.

Ø  W nowej ustawie Pzp nie ma już przesłanek wykluczenia, które funkcjonują na gruncie ustawy Pzp z 2004 roku. Obecnie będziemy mieć do czynienia z podstawami wykluczenia. Art. 57 Dyrektywy klasycznej stanowi o podstawach wykluczenia, stąd nowa  ustawa Pzp „przyjęła” to nazewnictwo.

Ø  W nowej ustawie Pzp nie będzie także podstawy wykluczenia wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Obecnie, będzie to podstawa do odrzucenia oferty.

Ø  Przesłanki dotyczące wykluczenia wykonawcy z powodu nieprawdziwych informacji uregulowane obecnie w art. 24 ust.1 pkt 16) i 17) Pzp nie będą już obligatoryjne. Obecnie, będą  fakultatywne podstawy wykluczenia.

Ø  W nowej ustawie Pzp wprowadzono obligatoryjną podstawę wykluczenia, która jest wyłącznie podstawą krajową i nie ma odzwierciedlenia w Dyrektywie klasycznej. Zgodnie z przepisem art. 108 ust. 2 ustawy Pzp: 

” z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798).”

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy Cię na BLOG serwisu SzuKIO.pl na którym szczegółowo omawiamy temat zmian w zakresie podstaw wykluczenia.

Autor:

Martyna Lubieniecka – Radca prawny w dużej firmie budowlanej

m.lubieniecka@e-zam.pl