E-Z@M – Z pasją o przetargach

Konsorcjum – Wzór oświadczenia o podziale zadań z art. 117 ust. 4 Pzp

e-zam konsorcjum oswiadczenie wzór

Edytowalny wzór oświadczenia o podziale  zadań wykonywanych przez konsorcjantów, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp

W związku z dużą ilością próśb o udostępnienie edytowalnego wzoru oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, jaką otrzymaliśmy po naszym wczorajszym wpisie „Zmiany w konsorcjum – Nowe Pzp” niniejszym błyskawicznie spełniamy Państwa prośbę i oto już można pobierać 😊

Autorzy (e-z@m.pl) udostępniają niniejszy wzór Zamawiającym i Wykonawcom do wykorzystania w postępowaniach przetargowych z prawem do powielania i modyfikacji. Inne podmioty mogą wykorzystywać i powielać wzór oświadczenia, tylko pod warunkiem wskazania, że został opracowany przez e-z@m.pl a także źródła (linku do strony, na której udostępniono wzór).

Marcin Kalmus

Autor:

Marcin Kalmus – Praktyk, Konsultant ds. zamówień publicznych

m.kalmus@e-zam.pl

+48 514-126-966

2 thoughts on “Konsorcjum – Wzór oświadczenia o podziale zadań z art. 117 ust. 4 Pzp”

  1. W art. 117 ust. 3 Pzp ( „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”) nie ma mowy o dostawach. Czy zatem w pkt II-IV oświadczenia wykonawca nie powinien wskazać jedynie zakresu robót budowlanych lub usług, które będą realizowane przez tego wykonawcę?

Comments are closed.